Anders Ersson Österåker självmord

Anders Ersson, Boda, Österåker

 

År 1842 den 13 Augusti förrättades af undertecknad HofRätts….. och t.f. Domare i Orten Urtima Ting med Oppunda Härad i Stensjö; Hwar… biträdde följande

 

V HäradsdomarenLars Larsson i Gropptorp

 

 

Sedan Kongl. Svea HofRätt den 29:de sistlidne Juli för Ordföranden utfärdade förordnande att från och med den 1 i denne månad till den 25 nästkommande October, under Herr Häradshöfdingen Helledayt ? beviljad tjenstledighet, förwalta Domare Embetet i den blifvit uppläst, utlyste Ting och Tingsfrid; Hvarefter nedannämnde ärende handlades, på sätt detta Protocoll innehåller.

 

No 1.

S.D. I anledning af konungens Befallninghafvandes i Länet anmodan uti skrifwelse till Domhafvanden af den 23 sistl. Juli att företaga ransakning rörande Inhyesesmannen Anders Ersson i Boda, Österåkers socken, hvilken den 3 i nyssnämnde månad funnits hängande död å vinden till en af honom, hans fader och faster gemensamt bebodd stuga, hade denna dag blifvit bestämd till den äskade ransakningens företagande; Och då ärendet nu förekom, inställde sig , såsom åklagare, Krono Länsmannen C, F, Boström, som anmälte, att han härom underrättat Anders Erssons ofvanmämnde slägtingar med kallelse å dem att, för upplysningars meddelande sig här infinna, men att bemälte personer för af ålderdomssvaghet och sjuklighet woro hindrade att tillstädeskomma; hvaruppå och sedan Åklagaren förklarat, att han saknade kännedom om Anders Erssons lefnadsförhållanden och med konungens Befallninghafvandes berörde Skrifvelse öfversända handling.

Protocoll, hållet vid den att: Litt: Suicida.

Efter uppläsandet hvar af Åklagaren, rörande Ander Ersson, dels mig af Prestbetyg, så lydande:

Husmannen Anders Ersson Att: Litt: Polack.

Och dels anhöll att till upplysning om Ander Erssons sjelfmord och orsakerne som förmodas hafva föranledt hans beslut att sjelf afhända sig lifvet, få afhörde närvarande bönderne Per Andersson och Nils Olsson i Boda hvilka förekallades, aflade sanningseden, varnades för dess missbruk och berättade;

1: Per Andersson: att han, i afseende på Anders Erssons lefverne, icke hade sig bekant andre omständigheter, än dem som omförmälas uti Läkarens obductions protocoll, hvilka Per Andersson vid obductions tillfället meddelat och nu såsom hufvudsaklig upplysning i detta ämne åberopade; förklarande Per Andersson, i anledning af frågor, att han i mer än 27 år varit bekant och umgåtts med Anders Ersson och att under all denna tid vitnet, så ofta han träffat Anders Ersson, funnit honom svårmodig, sluten inom sig och sällan yttra något utom då han tilltalades; att Andes Ersson allmänt ansetts ega ett svagt förstånd och att ett erhållet afslag på äktenskaps anbud åt en flicka i orten ökat hans svårmodighet, så att man förmodade att han under grubblande derpå fattat och verkställt sitt olyckliga beslut att genom ett sjelfmord ända sina dagar. – Två eller tre dagar innan detta timade hade Per Andersson väl träffat Anders Ersson, men icke något längre samtalat med honom, så att vitnet kunnat inhämta någon kännedom om hans tankar och uppsåt han då hyst.

uppl. och erkändt

 

 

 

Till Herr Domhafvanden i Oppunda Härad

Jemte öfverlemnande af Läkarens undersökningsProtocoll och utlåtande rörande inhysesmannen Anders Olsson (felskrivning) i Boda Österåkers Socken som hängt sig, för Konungens Befallninghafvande anmoda Herr Domhafvanden att i ämnet å Ting med Oppunda Härad företaga ransakning, samt vidare efter omständigheterna förfara.

Nyköping i LundeCamelliet ?? den 23 Juli 1842.

På Landshöfdinge Embetets vägnar

 

Litt: Suicida. 38-42

Protocoll, hållet vid den Medio? Obduction som uppå anmodan af Konungens Befallninghafvande i Nyköping där af Underteknad förrättades å Inhysesmannen Anders Erssons döda kropp i Boda by och Österåkers Församling, i närvaro af Bönderna Pehr Andersson och Johan Mattson i Boda, samt Bokhållaren Tunelius som protocollförande.

 

Den döde, 54 år gammal, hade för omkring 4 år sedan, då han för gäld måst afträda sin hemmansdel, bott inhyns i Boda by, och sedan sistlidne Jul tillsammans med sin fader och faster hvilken sedan skötte deras hushåll. Af naturen klent utrustad på förståndets wägnar, hvilket och warit orsaken till hans deconomiska? obestånd, hade han af alla som närmare kände honom anser hwad man kallar mindre vetande, slö till sinnes och sluten inom sig, ehuru han ej egentligen kunde kallas svagsint. Lördags aftonen, den 2dra dennes, kl. omkr. 5, hade han af grannarna sist observerats, men derefter försvunnit, utan att synas till förrän omkring kl. 10 på aftonen, då fastern som i afsigt att kalla honom till qvällsward uppgick på winden där han sommartiden brukade ligga, påträffade honom hängande i ett band bundet om en stör som var lagd öfwer bjelkarna i taket, och hängande så lågt att sätet var knappt ett quarter från golfwet. Såsom en förmodad orsak till hans beslut att afhända sig lifvet uppgafs det han vid midsommartiden fått afslag i ett frieri, utan att dock derefter, i anseende till hans ständigt dystra och grubblande sinnesstämning någon betydlig förändring i hans uppförande kunde märkas.

 

Yttre Besigtningen

 

Kroppen af medelmåttig längd, vid godt hull; brune hår, ögonlocken slutne, pupillerna utvidgade, munnen tillsluten, käkarne rörlige, hela ansigtet af en rödblå färg och öfverhöljdt med ruttet stinkande blod, som sedermera lärer flutit ur munnen och näsan, emedan vid nedtagningen af liket blev en ringa quantitet blod runnit ur munnen. Omkring halsen en djup impression efter bandet, som legot mitt emellan tungbenet och luftstrupshufwudet, och gått snedt bakåt och uppåt nacken där impressionen upphörde. Vid inskärningar deruti märktes …… blodsugillationer. Hela kroppen uppsvälld af gasutveckling i cellwäfven till följe af redan långt avancerad röta. Dödsblånader öfver skuldrorna, bröstet, ryggen och klinkorna. Hela buken af en grönaktig färg, epidermis på flere ställen lossnad. Scrotum och penis uppdrifna. Alla leder böjliga utom handlofvarna som voro stela. Händerna till hälften knutna, naglarne blå.

 

 

Inre besigtningen

 

Hufvudet. Dess betäckningar mycket blodfyllde. Bencalotten alldeles hel. Hjernans långa blodbehållare till en del blodfylld, dess ytliga kärl fulla af blod; hjernans massa lös och injicierad?. Ventriklarna tomma, kärlen på hufvudkärlens botten något blodfyllde, hufwudskålen alldeles oskadad.

 

Bröstet Hela ….. belagd med ett segt blodblandadt slem. Luftrörets slemhinna starkt ingidierad, och belagt med samma slags slem.

 

Lungornas öfve och sidodelar fastvexta vid bröstkorgen. Båda lungorna starkt blodfyllda, i synnerhet bakåt och nedåt, för öfrigt normala.

 

Hjertat, förstoradt till ¾ af sin volume, slappt och helt och hållet omgifwet af en späckhinna. Dess väggar tunna och dess muskel…. skör och blek. Båda caviteterna tomma.

 

Buken

Lefwern normal – något blodfull

Mjelten, öfverfylld af blod – slapp och skör.

Magen tom – dess slenhinna blek. I tjocktarmarna något focal – material.

Njurarna normala

I Urinblåsan litet urin.

 

För öfvigt ingenting att anmärka.

Boda i Österåker d. 19 Juli 1842.

Ax G Virgni

Med Doct …………….Prov Läkare

 

 

Ofvanstående Obductionsprotocoll hänlyder hufvudsakligen på det yttre våldet å strupen, på de phonomoner? som med detta våld hafwa samband, samt på tillståndet af Hjertat. Hwad detta sednaste beträffar så slutes af dess sjukliga förändringar, hvilka protocollet uppgifwer att mannen i lifstiden utan tvifvel lidit af en chronisk Hjertinflammation (Carditis chronia) hvilken möjligen uppkommit genom sorg öfver hans iråkade oeconomiska obestånd, att det är bekant att nämnde chroniska sjukdom kan ursprungligen, utan föregången …. Uppkomma genom deprimerande sinnesrörelser. Den nedstämde och grubblande sinnesförfattning hwaraf det nämnde Hjertlidandet kan anas som följd, och till hwars förlängande och stegring till sinnesrubbning detta hjertlidande, då det en gång uppkommit och börjat utweckla sig, kan anses som orsak, samt den händelse de den döde omgifwande personer uppgifvit skulle sistledne Midsommar träffat honom, kan möjligen lemna någon förklaring till sjelfmordets motif. Blodcongestionen till Hjernan, de starkt blodfyllda båda Lungorna, (enligt hvad protocollet säger i synnerhet bakåt och nedåt, det sednare i följd af per…… ställning under hängningen, det förra i följd deraf att kroppen straxt efter döden blifvit nedtagen och lagd på ryggen;) den starkt injicierade slemhinnan af luftröret, den rödblå färgen af hela ansigtet, blodsuillationerna uti impressionen efter bandet, till hvilka företeelser kan bifogas det uppdrifna tillståndet af scrotum och membram virile, och de krampagtigt knutna händerna, omständigheter vid tillfällen af qväfning vanliga – alla dessa pkonomoner? i förening dermed att impressionen af bandet ej syntes horizontel på strupen i hvilket fall det skulle comprimerat halskärlen och döden följt – af slag, utan emellan den och tungbenet med direction bakåt och uppåt dess således compressionen nu skett blott af struphufvudet, och på hvilket förhållande de öfriga symptomerna äfwen tyda – bestämma; att döden här i följdt af det genom bandet å struphufvudet antiegta? våldet, genom quäfning (suffocatios modo) inträffat. Då inga spår af yttre wåld å den döda kroppen förefunnas är det temligen säkert att mannen ljugig döden af egen hand, men skäl existerar dock till förmodan att sinnesrubbning i följd af ofvannämnda sjukliga förhållande och öfriga omständigheter, handlinen föranledt: Detta warder ej … på min redan aflagda Embetsed intygadt, utan ock med denna min Edeliga Förpligtelse: ”Så sant mig Gud hjelpe till Lif och Själ bekräftadt.”

Krämbohls Bruk d 20 Julii 1842

Ax G Virgin

Medi Doct …. Provins Läkare i Westra Wingåkers Distrikt

 

 

2: Nils Olsson: att han, som från flera år tillbaka varit bekant med Anders Ersson och ofta under senare åren, sedan Anders Ersson blifwit enkling, begagnat honom såsom legoarbetare alltid funnit honom tyst, sluten inom sig, swårmodig och såsom grubblande han på något: men hvad han gått och tänkt på och … sig förehafvit, hade vitnet icke haft tillfälle komma i erfarenhet af, emedan hvarken vitnet derom tillfrågat honom eller han sjelf i vitnets närvaro yttrat något, som kunde det upplysa, tilläggande, att Anders Ersson allmänt ansetts ega ett mycket svagt förstånd. Vidare upplysningar kunde vitnet icke meddela.

Uppl och erkändt

I afseende på kostnaden för obductionen och besigtningen af Anders Erssons döda kropp yrkade åklagaren att ersättning derför måtte utgå af Anders Erssons efterlemnade egendom.

Utslag

Enligt hwad t.f. Provisial Läkaren Doctor Ax G Vigins, efter verkstäldt öppnande och besigtning af Anders Ersson döda kropp afgifer Embets utlåtandedt innehåller, skall Anders Ersson som Lördagen den 3 sistlidne Julii hängande där uppe på vinden af dess iboende hus i Boda af egen hand ljutit döden: Men då samma utlåtande jemwäl angifwer, att skäl förekommit till förmodan, att sinnesrubbning, i följd af ett hjerlidande, hos Anders Ersson närmasi?, och att Anders Ersson under sådant tillstånd verkställt den handling hwarigenom han lifvet sig afhändt samt genom .. hörde vitnen ytterligare blifvit upplyst, att Anders Ersson senare åren gått grubblande och svårmodig, finner Härads Rätten med föranledande af sista momentet af 13 Cap 1 § MB, skäligt förklara det må Anders Erssons döda kropp i stillhet afsides å kyrkogård begrafwas; Skolande arfvodet till Läkaren för den verkställda besigtningen gäldas af Anders Erssons qvarlåtenskap med det belopp spm af vederbörande Embetsverk i sådant afseende fastställes.

 

Litt: Polack

Husmannen Anders Ersson ifrån Boda by uti Österåkers Församling, var född 1788 18/11. Ägde försvarlig Christendoms kunskap och brukade ordentligt sina Salighets-medel.

 

Attesteras af Österåkers Prostegård den 18 Augustii 1842.

J. E Leczinsky

Pr & P L