Brita Persdotter avrättad för barnamord

Brita Persdotter anklagad för barnamord 1798 i Bredåker, Nederluleå

 

En hård dom över en ung kvinna som kanske inte var så väl bevandrad i de följder som kan bli av att övertalas till umgänge i sängen.

Kongl. Maijts och Rikets Svea HofRätts Utslag, uppå en af Luleå Tingsrätt, å urtima Ting, Hållen och af Häradshöfdingen, Didel och Lagfarna Pehr Ad. Ekorn, insänd ransakning, med TingsRättens den 25 sistledne Augusti fäldt utslag öfwer Pigan Brita Pehrsdotter, från Bredåkers by, hwilken TingsRätten ansedt förwunnen, at sedan hon, efter plägadt köttsligt umgänge, blifwit hafwande, detta sit tillstånd döljt ock icke före barnafödseln uppenbarat, sökt enslighet dermed och under de henne då påkomna plågor, fattat det upsåt, at afhända barnet lifwet och det undanskaffa, samt i sådant ändamål efter födseln lemnat sit foster, som, enligt wederbörande läkarens intygande, warit fullgångit och ägt lif, utan all wård, hwarest efter barnet aflidit genom förblödning ifrån Nafwelsträngen, den Brita Pehrsdotter afskurit och icke tillknutit, utan at Brita Pehrsdotter, som känt fostret hafwa lif, därå fäst upmärksamhet, men deremot samma sit foster i så måtto hårdt handterat, at hon fattadt det om halsen, ock således burit ifrån en kornlada, hwarest födseln påkommit till en å gården warande höbod, där hon det undandöljt ock å lön lagt; therföre TingsRätten dömt Brita Pehrsdotter, at enl 16 Cap. 1§ MisgjerningsBalken, jämfört med Kongl. Förordningen den 20 januarii 1779, mista lifwet, halshuggas ock i båle brännas. Och kommo af Brita Pehrsdotters ägendom, at utgå kostnaden för besigtningen af Barnets döda kropp, med 2 Rdr 16 Bco. Men hwad angingo Brita Pehrsdotters moder Hustru Maria Nilsdotter, så ehuruwäl hon gjort sig misstänkt at Hafwa afwetet dotterns brottsliga förfarande ock sökt det dölja, likwäl ock då Maria Nilsdotter, emot sit nekande icke kunde anses förwunnen om medwetande af Brita Pehrsdotters afsigt ock förhållande, funno TingsRätten sig icke kunna fälla henne till det i 61 Cap. 1§ MisgjerningsBalken, för slik delaktighet i Brita Pehrsdotters brott, städgade straff; Men som Maria Nilsdotter, wore öfwertygad at hafwa ej allenast om dotterns tillstånd flere resor ärhållit underrättelse, utan ock blifwit af flere antydd at taga noga wård på Brita Pehrsdotter, men sådant oaktadt i minsta måtto, hwarken med den alfwarsamhet, som wederbort ock henne tillkommit sökt göra sig underrättad eller fogat anstalt om uptäckandet af dotterns tillstånd af den dag barnafödseln påkommit Brita Pehrsdotter, icke låtit förmärka minsta bekymmer, eller henne besökt, ehuru Brita Pehrsdotter redan bittida om morgonen gifwit sin sjuklighet tillkänna, samt Maria Nilsdotter, således ådagalagt en straffbar wårdslöshet at uptäcka dotterns angifna hafwande tillstånd, åsidosatt all wård om henne och uturaktlåtit de medel ock utwägar därigenom Brita Pehrsdotters brott kunnat hindras och förekommas, så blefwo Maria Nilsdotter skyldig ansedd, at sådant sitt förfarande umgälla, enligt Kongl. Förordningen den 12 Julii 1750 ock 61 Cap. 3§ MissgärningsBalken med fjorton dagars fängelse med vatten och bröd. I öfrigt och som drängen Nils Olofsson från Hedensby, icke blifwit öfwertygad, at, efter hwad Brita Pehrsdotter påstådt, hafwa henne med det framfödda fostret rådt, warde han ock ifrån answar derföre frikänd.

Gifwet i Stockholm den 9 oktober 1798 Kongl. Hofrätten har den insända ransakningen sig föreläsas låtit; Och aldenstund Brita Pehrsdotter genom egen med omständigheter och wittnens berättelser styrkt bekännelse, är förwunnet, at sedan hon, efter plägad oloflig beblandelse, höstetiden sistledit år blifwit med barn rådd hafwa detta sitt hafwande tillstånd döljt och icke för någon uppenbarat, samt derefter när Brita Pehrsdotter natten emellan den 4de ock 5te Augusti detta år, under det hon efter wanligheten ensam legat uti kornladan, hwarest hon någon tid haft sin säng stående, känt barnafödseln henne påkomma, utan at söka någons biträde, ehuru modern under tiden 2ne gånger utanföre nämnde lada sig infunnit därstädes qwarblifwit, intill dess Brita Pehrsdotter söndagsförmiddagen den 5te i sistnämnde månad i enslighet framfött et gossebarn, samt Brita Pehrsdotter som efter hwad hon upgifwit, under plågorna wid barnafödseln fattat beslut, at afhända fostret lifwet och detsamma undandölja, lagt barnet bredewid sig i sängen, utan at efterse huruwida det ägde lif eller gifwit tecken till rörelse thet Brita Pehrsdotter jämväl påstådt sig icke hafwa förmärkt widare, än at då honmed en tillhandswarande knif afskurit nafwelsträngen på barnet, hon i detsamma känt det gifwa en ryckning ifrån sig, och Brita Pehrsdotter sedermera istället at knyta före nafwelsträngen eller widare wårda barnet, låtit det ligga bredewid sig en stund, till dess hon, för at det ändteligen bortskaffa med handen fattat det om halsen, och på sådant sätt burit detsamma täckt af förklädet til en snedt öfwer gården warande höbod, ehwarest Brita Pehrsdotter som under alt detta låtit bloden ifrån fostret genom nafwelsträngen förrinna, bakom en något från wäggen stående säng detsamma med hö öfwerhöljt, och å lön lagt; fördenskull och då Bataillons- och Landsfältskiären Anders Utterström, hwilken det af Brita Pehrsdotter framfödde foster besigtigat, uti afgifwen Attest, jämwäl intygat, at detsamma warit fullgångit och wid födslen ägt lif, pröfwar Kongl. HofRätten i förmågo af 16 de Cap 1§ MgBalken jämfört med Kong. Förordningen den 20 Januarii 1779, med TingsRätten rättwist det skall Pigan Brita Pehrsdotter för omförmälte af henne öfwade barnamord sig till straff och andra till warning mista lifwet, halshuggas och i båle brännas.

I öfrigt och hwad angår så wäl de emot Brita Pehrsdotters Moder Hustru Maria Nilsdotter och drängen Nils Olofsson åtalte brottsligheter, som den Brita Pehrsdotter för besigtningen ålagda ärsättning, låter Kongl. HofRätten med TingsRättens Utslag bero

Ad. Fredenstierna. M.P.Rosbeck. Carl Ziervogel.

Carl P. Sebenius. N.Gust. Stenman. H.D. Hassenkampf

Fr.Aug. Folcker. Olof Hortulan / Gustaf Schöne.

 

Förestående wara med det i HofRätten förwarade original lika lydande bewitnar

Gustaf Schöne

d. 5 aug.

Brita Pehrsdotter 26 år

Märta Nilsdtr Moder 55 år

Nils Olsson Lägersman

Rygtet om hennes tillstånd hördes i medlet af April i anledning deraf ha flere personer tid efter annan varnat både henne och Modren, men hon har beständigt nekat, och Modren ej trodt det – föresatt att dölja det, om barnet ej fick lif, men att eljest visa fram det – födt i Kornladan, där hon vanligen legat, skurit af nafwelsträngen. Kände ryckning – bant ej före, utan lade det vid sig för att af sig sjelf förgås – bar i höboden – nekade – visiterades – sade att det blifwit dödfödt och litet som en Råtta – viste till Brunnen och slut på rätta stället

Lägersmålet skett under ägtenskapslöfte, men sedan Påsken var hon af honom öfvergifven

Bref till Swea Hofrätt angde Brita Pehrsdotter från Bredåker.

Wår synnerliga unnest…

Wi hafwa i nåder låtit Oss föredraga den underd skrifwelse af den 9 sistl. Nov jämte Eders samma dag affattade och till Oss i under. Hemstäldta Utslag öfwer Pigan Brita Pehrsdotter från Bredåkers by hwilken för begånget barnamord blifwit Kder i förmågo af XVI Cap. MB jemförd med Kongl. Förordningen den 20 Jan 1779 dömd at mista lifwet, Halshuggas och i båle brännas; Föremälandes I derjämte, at ehuru Brita Pehrsdotter enständigt nekat, at hos det af henne framfödde foster icke förmärkts något tekn til lif widare än det hon kändt detsamma en gång gifwa en ryckning ifrån sig, hafwen I likwäl i afseende såwäl på läkare betyget som flere härwid förekommande omständigheter ansedt Eder eij sig kunna undgå, at i detta mål följa lagens stränghet och döma Brita Pehrsdotter til ofwan berörda straff

Härå länder Eder till nådigste swar, det wi finne Edert Utslag på laggrundads; Ägandes I detsamma at utfärda.

Ransakningen utföljer: Och wi befalla etc.

Gustaf Adolph Gyllenborg

Swea HofRätts underd. Hemställan ang.de pigan Brita Pehrsdotter från Bredåkers by dömd för barnamord at lif sitt mista

Stormägtigste Allra Nådigste Koning

1798 d. 5 Dec Hos KM anmäldt och svar exped:. jemte Ransakningen

Eder Kongl. Majt nådigste pröfning får jemlikt Kongl. Brefwet den 1 nov 1778 HofRötten i underdånighet hemställa sit denna

1798 den 29 nov uti Kongl. Majts H Domstol for dag fäldta utslag öfwer Pigan Brita Pehrsdotter ifrån Bredåkers by, hwilken för begånget barnamord blifwit under ransakning stäld; derwid HofRätten tillika bör i underdånighet anmäla at ehuru Brita Pehrsdotter enständigt påstått at hos det af henne framfödde foster icke förmärkts något tekn til lif widare än at hon känt detsamma en gång gifwa en ryckning ifrån sig, har likwäl HofRätten i afseende så wäl på läkare betyget, som flere härwid förekomne omständigheter, ansett sig icke kunna undgå at i detta mål följa lagens stränghet, och döma Brita Pehrsdotter til det deruti stadgade dödsstraff Ransakningen insändes här hos och afwaktar HofRätten underdånigs hwad Eder Kongl. Utslag täckes härom i nåder förordna.

Med djupaste undergifwenhet framhärde Stormäktigste Allernådigste Konung

Eder Kongl Majts.