Erik Larsson Kyrkorådsprotokoll

Protokoll, hållet vid Kyrkorådets sammanträde i Sacristian

den 1 September 1844

 

 

§ 1 Förekallades Bonden Eric Larsson i Snåret med Hustru och Moder, mot hvilka PastorsEmbetet emottagit angifvelser för kif och oenighet. Sedan härvid blifvit upplyst, att Eric Larsson med hugg och slag misshandlat sin moder, hvilket förhållande sades kunna styrkas genom erfordelige vittnen förklarade Kyrkorådet sig vilja anmäla detta till Kronoactors åtal, så framt icke Eric Larsson snarligen visade bättring och afstod från ett så ogudaktigt lefverne; varnades och avträdde.