Erik Larsson tjuvskytte

Erik Larsson i Snåret anklagad för tjuvskytte.

A1:62 b oct 1843 Oppunda Häradsrätt

 

Hr Doct i O Wåhlin hade till detta Ting innstämt åbon Er. Larsson i Snåret med påståendet som innefattar i följande derom gjorda ansökan.

”Som till min kunskap Litt Präst

Vid uprop af målet inställde sig för Krn Hr Lars Fr. Boström med behörig fullmakt försedd och Svn personl som ingaf följande Förklaring.

”Till svaromål etc. Litt Fogligt

 

Vid det frhållande, att Svm icke ville medgifva…. Anhöll Boström att till ett annat Ting få instämma Svn med anledn hvaraf målet utställdes till …förelögande å 3de Rgd af nästa Ting då Parterna böra sig åter infinna Krn försedd med den inbjudna bevisningen

 

Litt Präst: I anledning af nedanstående memorial varder åboen Erik Larsson i Snåret Westra Wingåkers Socken härigenom Lagligen kallad och Stämd till instundande Hösteting med Oppunda Härad, som börjar i Stensjö den Nionde /9/ nästkommande October Stämningen hörsammas vid Laga ansvar

 

Wad d 16 September 1843. På Wälborne Herr Domhafvandens Wägnar efter förordnande

Pehr Pehrsson

 

Som till min kunskap kommit att åboen Erik Larsson i Snåret för några år tillbaka låtit skjuta en af mina hundar, den hans moder enkan Stina Pehrsdotter – hvilken hedersgumma jag tänker föreslå till Sockenafdragirska – afpelsat; och som mämde Erik Larsson låtit af skinnen dels förfärdiga mössor för sig sjelf, dels som mutor för en annan gynnare som hotat att angifva förhållandet så får jag hos Högädle Herr Häradshöfdingen ödmjukast anhålla om laga kallelse och stämning å samma Erik Larsson i Snåret till instundande Ting i Stensjö, med påstående att han måtte ersätta hundens värde med 15 Rd Bo hemställande jag uti välloflig Häradsrätten huruvida ej detta mål kan komma under benämningen

 

 

Litt Fogligt

Till oppunda Härad Högf Härads Rätt

 

Till Svaromål å Den Stämning jag ärhållit af Docktor J P Wåhlin får Jag lemna fölgande. Alt Wad Herr Docktoren yrkar i sin stämning är Mig aldeles obekant ty jag har aldrig warken skutut eller låtit skuta någon hund wilket war ock en wid första påseendet kan Bedöma utan Dett har Herr Docktor Wåhlin gissatt sig till heller Bekommit Detta f någon som aldrig talar Sanning emedan tiden Då Dett Skett icke i Stämningen kan uttalas, föröfrigt yrkar Jag af Herr Docktor Wåhlin uprättelse Både för mig ock min moder för äreröriga Beskyningar ock anhåller att Docktor Wåhlin måtte Blifva Dömd efter Misgärnings Balkens 60 Cap 1 paragraf och ärsätta mig all hervid timad kostnad widare får jag munteligen anföra

 

Snåret å Wästra Wingåker den 9 Ocktober 1843

 

Erik Larsson (Namnteckning)