Faderskapsmål Klara Mathilda Andersdotter - Gustaf Larsson

Med lite tur kan man hitta en okänd fader också.

 

 

Utdrag ur Domboken 1877 den 27 Februari, Villåttinge Härad, Södermanlands län.

 

Mål nr 23 Clara Matilda Andersson i Malma

Gustaf Larsson vid Grinda ang.de barnföd.

 

Till detta Ting hade Fattighjonet Clara Matilda Andersson i Malma fattighus utverkat stämning å Drängen Gustaf Larsson vid Grinda med påstående, att denne såsom fadr till ett af K;de 12 Oktober 1876 framfödt flickebarn, å dopet kalladt Matilda Aqvilina, måtte åläggas att i bidrag till nämnde barns underhåll och uppfostran till K:e utbetala 15 Kronor i månaden, till dess barnet fyllt 15 år, hvarjemte K:e fordrat ersättning för rättegångskostnader.

Vid upprop af detta mål inställde sig parterna personligen, af hvilka S:e efter det K:e nedsatt det i stämningen fordrade bidraget till 30 kr om året, medgaf, att han voro fader till K:ns ifrågavarande barn, och förklarade sig villig utgifva sistberörde belopp; och …. parterna, att de hade att afvakta HR:ns utslag vid Tingets slut, då ock, den 17 April 1877 efter öfverläggning, afkunnade följande

Utslag

Som S:en erkänt sig vara fader till det af K:e den 12 Oktober 1876 framfödde flickebarn i dopet kallade Matilda Aqvilina, alltså pröfvar HR:n rättvist förpligta S:e, drängen Gustaf Larsson vid Grinda, att till K:e Fattighjonet Clara Matilda Andersson å Malma fattighus, såsom bidrag, till nämnde barns vård och uppfostran utgifva tretio kronor årligen räknadt från barnets födelse och till dess den uppnått 15 år eller kan sig sjelf försörja, hvarför… S:e skall ersätta Käranden för inställelsen vid Tinget med 4 kronor.

 

Denne Gustaf Larsson visar sig vara bördig från Dalarna och har bland sina anfäder idel bemärkta personer, såsom biskopar, vetenskapsmän mm.