Okänd fader Lars Ersson St Malm

Domboken 1851 Oppunda Härad

 

Lars Ersson och Johanna Persdotter.

 

No 146 Den 15 Mars

S.D. Å Sonen Lars Erson i Remmeröd, St Malms Sn, hade Pigan Johanna Persdotter derstädes till detta Ting utwerkat sig stämning med påstående att som Lars Erson vore fader till ett af henne den 8 sistl September framfödt flickebarn Johanna Sofia, Lars Erson alltså måtte förpligtas att till nämnde barns upfostra ock …. Bidraga med 20 Rd Bco årligen från barnets födelse till dess detsamma upnått 15 år, äfvensom att ersätta rgskostnade ; hvarjemte Länsmannen Berggren å Lars Erson yrkat ansvar för lönskaläge; Och inställde sig vid uprop Partne personligen, dervid, då Sn (svaranden) helt och hållet bestridde Käromålet, Kn (käranden) anhöll om vittnesförhör med drängen Claes Larsson i Remmeröd, och dottren Lotta Persdotter derstädes, hvilka med anledning deraf fingo förekomma och ojäfvige funne, aflägga vittnesed, varnades och berättade hvar för sig:

1:o Claes Larsson, ett wittne vid den tid ifrågavarande barn blifvit med Kn sammanafladt ofta sett Psn (personerna) ligga tillhopa och serskilt en natt under julen 1849 sett dem ligga tillsammans i en soffa i Sn faders stuga och

2:e Lotta Persdotter, att hon dels i slutet af Februari månad nämd. år, dels Chr. Himmelsfärdsafton s.å, sett Pne ligga tillsamman å en foderskulle vid Remmeröd, dels ock erfarit att de ofta förut legat tillhopa, ehuru v

ittnet nu icke kunde minnas hvarest.

Wittnes berättelserna uprepades och erkändes af Wtn som fordrade ersättning för inställelsen vid Tinget, dit de sade sig hafva 2 mil.

Sn bestridde Wittnes målen och erbjöd att med ed fria sig från Käromålet?

Wid Tingets slut den 23 April afsades i Stensjö

 

Utslag

Med anledning af hvad i målet förekommit finner HR skäligt ålägga Svaranden Lars Erson i Remmeröd att å 1 rgsdagen af nästa lagtima Ting med Häradsrätten der han gitter, med ed från Käromålet sig värja och betyga att han icke med Kn Johanna Persdotter haft olaglig beblandelse, å den tid att han kan vara Fader till det af henne den 8 December nämnde år framfödde flickebarn Johanna Sofia, dock bör Sn sednast en månad dessförinnan och derefter så ofta han kallas varder, med detta Prot och utslag försedd, infinna sig hos sin Själasörjare för att undervisas om edens vigt och betydelse, derefter bevis för uttagas och å förenämnde rgsdag, då jemväl Kn bör tillstädes komma vid vite af 3 Rd 16 S Bco företes; Wiljande HR sedan sig visat om Sn eden gå gitter eller icke, eller å edgångsdagen förfallas och uteblifver, å hvilken händelse han anses hafva åt eden brustit, vidare utlåtande enligt lag och sakens beskaffenhet meddela.

Uppskof, Edgång

 

No 8 Den 18 Juni 1851

S. D. Jemlikt Häradsrn vid sisthållna Ting meddedte under No 146 i Domboken antecknade beslut uppropades nu till fortsatt handläggning uppskjutne målet emellan Pigan Johanna Persdotter i Remmeröd jemte Länsmannen Berggren, å ena, samt Lars Ersson i Remmeröd, å andra sidan, angående lönskaläge m.m.; Och inställde sig dervid Parterna personligen

Lars Ersson förklarade till en början, det han ämnade fullgöra den honom i målet edgång, samt företedde i sådant afseende ett prestbetyg af följande lydelse;

”Att Lars Ersson i Remrö hos undertecknad” etc. Litt Jurist. Som opplästes; hvarefter dock Lars Ersson, uppå af Domstolen erhållne alfvarliga föreställningar om edens vigt och faran af mened, förmälde sig icke vilja eller kunna den honom i detta mål föreskrifne ed aflägga, utan medgaf det han med Johanna Persdotter haft samlag å den tid, att han kunde vara fader till ifrågakomne barn, samt erbjöd sig att på en gång till barnets föda och uppfostran erlägga Sextiosex Rd 32 Sn banko mot det att sedermera varda från vidare kraf i berörde hänseende befriad.

 

Johanna Persdotter sade sig icke kunna nöjas med Lars Erssons berörde erbjudande, utan yrkade stämningens innehåll; Och sedan Parterna häruppå öfverlemnat målet till Domstolens pröfning, blef efter tillkännagifvande, vid Tingets slut, den 21 Juli; afsagdt följande.

Utslag

Som Lars Ersson icke gittat gå den honom af HäradsRn genom utslag den 23 sistlidne April, i detta mål föreskrifne ed, derigenom han skolat betyga, att han icke med Johanna Persdotter haft oloflig beblandelse å den tid att han kunde vara fader till det af henne den 8 December nästlidne år framfödde flickebarn Johanna Sofia; Alltså pröfvar HäradsRn i förmågs af 17 Kap 31§ RBn, sådan den lyder i Kongl. Förordningen den 30 Maj 1835, 53 Kap 7§ och 55 Kap 5§ MBn, Kongl förordningen den 18 Nov 1741 samt 8 Kap 7§ ÄrfdaBn rättvist döma Lars Ersson att för första resan lönskaläge böta tio daler silfvernynt med Tre Rd 16 Sn gifva till kyrkan i Stora Malms församling fyra daler med En Rd 16 Sn samt i nämnde kyrkas sakristia enskilt skriftas och aflösas, äfvensom förpligta Lars Ersson att såsom bidrag till ofvanbemälde barns föda och uppfostran årligen från barnets födelse till dess det uppnått femton års ålder eller sig sjelft nära kan till Johanna Persdotter utgifva Tio Rd allt banko; skolande Lars Ersson dessutom ersätta ej mindre Johanna Persdotters hennes kostnader i målet med Sex Rd 32 Sn banko, än äfven de i målet hörde vittnen Drängen Claes Larsson och Lotta Persdotter Remmeröd för deras inställelse hos HäradsRn med Två Rd, nämnde mynt, till hvardera.

(Besvärshänvisn. – den långa)

 

 

Litt. Jurist

Att Lars Ersson i Remrö hos undertecknad i wederbörlig tid inställt sig och blifwit wid flere tillfällen underwisad om edens wigt och wärde samt att han eger god christendomskunskap warder härmed intygadt; Men ehuru han, det oaktadt fortfar i ett halsstarrigt nekande till den åtalade brottsligheten, anser jag dock, såsom hans själasörjare, för en samvetspligt att med anledning dels af de aflagda wittnesmålen, dels af den kännedom jag eger om Svarandens under flere föregående år förda lefnadssätt och nära förhållande till käranden afstyrke edgången.

 

St. Malm d 10 Juni 1851

Joh, Strömdahl

P. l. (anm. Pastor loci = lokale pastorn)