Olof Olsson första, andra o tredje resan stöld

Olof Olsson f 1824 första resan stöld

Dombok AI:71 Oppunda Härad den 2 mars 1852 mål nr 18

 

Länsmannen J.F. Rydberg hade till detta ting instämt Inhyses mannen Olof Olsson i Skogens Soldattorp med påstående om ansvar å denne för det han skall den 28 sistlidne Januarii vid Hacksta, Westra Vingåkers Socken, oloflige tillgripit en säck, innehållande 2 bundtar hvitt bommulsgarn tillhörige Per Ersson i Grindberga; Och inställde sig då detta mål nu påropades, parter och målsegare personligen, dervid Per Ersson uppgaf att han den 28 sistlidne Januarii med sitt åkdon hvarå legat ifrågakomne säck med bommulsgarn, hållit utanför Handlanden Lindahls bod vid Hacksta, dit Per Ersson ingått för att handla; att sedan Olof Olsson hvilken äfven uppehållit sig en stund i boden, utgått, Per Ersson genom fönstret sett denne först 2ne gånger lyfta på påsen, hvaruti garnet förvarades, …… hvarje gång några steg aflägsna sig från vagnen och uppmärksamt se sig omkring, liksom för att göra sig förvissad, att han icke vore af någon bemärkt, … derefter upplyfta påsen utav vagnen samt med densamma aflägsna sig, hvarvid Per Ersson dock sprungit ut utur boden och ropat åt Olof Olsson att stadna, hvilket denne dock icke efterkommit utan fortfarit att skyndsamt aflägsna sig; att Per Ersson derefter sprungit efter Olof Olsson och med tillkännagifvande, att påsen tillhörde Per Ersson, fråntagit Olof Olsson densamma, dervid Olof Olsson …”det var dumt det”.

Olof Olsson öfver sina väsendtligaste lefnadsomständigheter hörd berättade, att han som vore född den 6 august 1824 i Österåkers Socken, hvarest hans numera aflidne fader, Torparen Olof Olsson haft sitt hemvist, vistats hemma hos fadren, till dess Olof Olsson för 6 år sedan kommit i tjenst; att han efter ett års tjenstetid gift sig och i äktenskapet hade 3 barn samt bodde i hyrda rum vid Skogens soldattorp och med arbete underhöll sig och de sina äfvensom att han tillförne icke varit för brott tilltalad.

Länsmannen Rydberg inlemnade härefter, rörande Olof Olsson följande prestbetyg; Att Inhysesmannen Olof Olsson etc:

Litt tjuf: Att Inhysesmannen Oluf Olsson, som för närvarande är skrifven på Socknen i Österåker, der han föddes den 6 Augusta år 1824, eger mindre goda insigter i sin christendom, men mot hans lefverne ingeting förekommit eller blifvit anmärkt som kunnat lagligen beifras.

attest: Österåkers Prstgrd d 20 febr 1852, Fr A Thavenius

 

Öfver angifvelsen hörd förmälde Olof Olsson att han icke haft för afsigt att tillgripa påsen med bommulsgarnet, hvilken han endast af misstag bekommit, ingifvande såsom svarsmål följande skriftliga anförande: Nerlagde stämning enligt etc;

Litt Bommulsgarn: Till wälloflig Oppunda Häradsrätt

Närlagde stämning enligt angifvelser till Herr Kr Länsman Rydberg att jag från Sonen Per Ersson i Grindberga skolat under den 28 Januari wid Hacksta i westra Wingåkers Socken olofligen tillgripit mig 2ne bundtar Bommulsgarn, får jag härmed besvara och ödmjukeligen uplysa sanna för hållande. 2ne åkträpar nära intill hvarandra å hvilken den ena Pehr Ersson hade sina saker stående och å den andra hade jag en Säck med ½ dels tunna ärter och några andra Saker uti; wid afhanteringen härå, blef wilse ett tag att jag gick till hans åk lyftade ifrågawarande Bommulsgarns buntar, ur wagnen wilka äfwen befunnen nedlagde i en säck likväl utan mening att dem tillgripa. Pehr Ersson med sitt sällskap af grannar infann sig och beskyllde mig hafwa stulig säcken och icke destomindr, rörda af Spirituosa öfwerföll mig med hugg och slag, sa hade jag ej lyckligt … blifwit undangömd, för deras wåldsamma, upträde hade jag … blifwit sönderslagen, i anledningen hvaraf jag får förklara Pehr Erssons misstag i angifvelserna och bestrida hans ogrundade påstående om brott.

Skogens Soldattorp den 1 mars 1852 Olof Olsson

Länsman Rydberg anhöll härefter om anstånd med målet för vittnens inkallande; och utställdes i anledning häraf målets återföretagande till första rättegångsdagen af nästa lagtima ting, då parterna torde hos HR sig infinna, Olof Olsson personligen vid äfventyr att varda på egen bekostnad till Rätten hämtad; Och därtill Länsmannen Rydberg skulle hafva inkallat erforderlige vittnen hwilket afsades.

 

 

 

Olof Olsson f 1824 första resan stöld

Nr 24 den 16 juni 1852

S.D. Då till förnyad handläggning upropades det från sisthållne Ting under No 18 i domboken till denna rättegångsdag upskjutne mål emellan Länsmannen J J Rydberg, å tjenstens vägnar, jemte Per Ersson i Grindberga, målsegare, å ena, samt Inhyses Olof Olsson i Skogens Soldattorp å andra sidan, ang. ansvar för olofl. tillgrepp, inställde sig parterna personligen, dervid Länsmannen Rydberg anhöll om vittnesförhörs anställande med för sådant afseende inkallade och nu tillstädesvarande Hemmansegaren Per Bondesson i Nyckelboda och Torparen Eric Nilsson i Ängstugan, hvilka i anledning häraf fingo företräde samt då jäf emot dem hvarken anmäldes eller kunde utrönas aflägga vittneseden, här missbruk hvaraf de varnades, däruppå de, hvar för sig hörde berättade:

1:a Per Bondesson: att vittnet har Icke varit närvarande wid det tillfälle, då Olof Olsson wid Hacksta skall tillgripit ifrågavarande Per Ersson tillhörig påse med bommulsgarn, men att vittnet, som kort efter tillgreppet tillstädes kommit och dervid sett båda säckarna, af hvilka Per Erssons varit en liten påse, samt Olof Olssons en stor Tunnsäck innehållande örter påföljande dag i sällskap med målseganden och andra vittnet begifvit sig till Olof Olssons hemvist, dervid Olof Olsson erkände, att han i afsigt att tillegna sig påsen med den för… garn tillgripit densamma; att Olof Olsson vid nämnde tillfälle jemväl erbjudit Per Ersson förlikning, på det att denne icke skulle anmäla saken till åtal, men att denna framställning blifvit af Per Ersson afslagen och

2 o Eric Nilsson; att vittnet sett då Olof Olsson den 28 sistl Januari tillegnat sig en Per Ersson tillhörig påse innehållande bommulsgarn, hvilken Olof Olsson som dermed skyndat sin väg då påsen kort derefter fråntogs honom uppgifvit att han af misstag bekommit densamma istället för en tunsäck säck med ärter, som han köpt; att Olof Olsson då vittnet invändt huru Olof Olsson kunnat taga miste på en påse innehållande garn och Tunsäck med ärter, svarat: ’Gud vet hvad jag tänkte på’; samt att vittnet icke egde någon kännedom derom så hvarest Oluf Olsson haft sin säck stående, då föraberörde berörde påse tillgreps tilläggande, på fråga, ej mindre Eric Nilsson än Per Bondesson, att utan Per Ersson med en häst spänd vagn, något annat åktross vid tillgreppets föröfvande icke funnits utan för Lindahls bod vid Hacksta, men att ett godt stycke derifrån en med oxar förespänd vagn varit stående.

Wittnes berättelserna uprepades utav protocollet och erkändes af wittnena hwilka fordrade ersättning för sin inställelse vid Tinget, dit de hade hvardera Tre mil.

I anledning häraf åtspord förklarade Oluf Olsson att han haft sin tunsäck liggande uti en vagn tillhörig en till namn och hemvist för Oluf Olsson obekant Julita Bonde af hvilken Oluf Olsson erhållit tillstånd att få säcken upkörd till Hacksta äfvensom att samma vagn varit förspänd med hästar och stått utanför Lindahls bod.

Af nämnden värderades häruppå

1 bundt bommulsgarn No 14 5:16

1 bundt bommulsgarn No 16 5:24

En påse -:16

Sa 11 86

Då målet af parterna häruppå till HRn afgörande öfverlemnades, under yrkande af Rydberg om laga ansvar å Oluf Olsson blef efter tillkännagifvande vid tingets slut den 29 juli afsagdt följande

Utslag

Härads Rätten har detta mål i öfvervägande tagit, och emedan Inhyses Oluf Olsson i Skogens soldattorp frivilligt erkänt, att han den 28 sistl Januari utur en Per Ersson i Grindberga tillhörig, och utanföre handlanden Lindahls bod vid Hacksta inom W Wingåkers socken, stående vagn tillegnat sig en påse innehållande 2ne bundtar bommulsgarn med hvilka persedlar tillsammans af Nämnden skattade till Ellofva Rd 8 sBco Oluf Olsson sig aflägsnat Ty och som Oluf Olssons förebärande att han af misstag bekommit Per Erssons ifrågakomne påse istället för den Oluf Olsson tunsäck innehållande ärter hvilken enligt Oluf Olssons upgift skall legat å en straxt bredvid stående vagn, så mycket mindre kan förtjena afseende, som olikheter emellan en påse deri förvarats bommulsgarn och en tunnsäck, som innehållander ärter måste hafwa varit så uppenbar, att förvexling deraf icke rimligen kan hafva egt rum, samt i målet afhörde …. Per Bondesson och Eric Nilsson derjemte intygat, att någon annan än den Per Ersson tillhörige vagn icke då tillgreppet skedde varit utanför Lindahls bod stående. I följd hvaraf O O måste anses hafva med full vetskap att meranämnde påse ej tillhört honom densamma med deri forvarade garn sig tillegnat, alltså och då Oluf Olsson icke tillförene blifvit för olofl tillgrepp straffad framför HRn jemlikt 40 Cap 1§ M.B. Kongl FO den 10 Juni 1841 och Kongl Fkl den 23 Mars 1807 rättvist döma Oluf Olsson att för första resan stöld af gods till et sammanlagdt värde af Ellofva Rd 8 sBco böta tre gånger så mycket med 33 Rd 24 d summa mynt eller i brist af tillgång till dessa böter, straffas med Tio dagars fängelse vid vatten och Bröd samt att dessutom undergå uppenbar kyrkoplikt å en söndag uti WWingåkers Sockens kyrka; hvarförutan Oluf Olsson förpligtas att med 3 Rd 16 s Bco till hvardera ersätta i målet afhörde Hemmansegaren Per Bondesson i Nyckelboda och Torparen Eric Nilsson i Ängstugan deras inställelse vid Tinget.

 

 

Olof Olsson f 1824 andra resan stöld

Dombok Oppunda Härad den 15 april 1853 No 159

S.D. Företrädde Länsmannen J F Rydberg och med tillkännagifvande, att han för stöld från Bönderna Oluf Olsson i Skogen och Olof Ersson i Lucktorp häktat Inhysesmannen Olof Olsson i Skogens Soldattorp samt att ej mindre målsegarne än tilltalade Olof Olsson nu vore vid tinget närvarande, anhöll att ransakning om berörde olofl. tillgrepp måtte företagas.

Sedan parterne i anledning häraf fått företräda, samt Olof Olsson blifvit för Rätta inställd, upgaf Bonden Oluf Olsson att tilltalade Olof Olsson natten till den 4 innevarande April vid Skogbo qvarn inom Österåkers Socken utur en säck olofligen, dock utan inbrott tillgripit målsegaren tillhörige och ännu icke återbekomne en kanna ärter, som af målsegaren värderades till 10 skillingar Banco.

Bonden Oluf Ersson åter förmälde att tilltalade Olof vid samma tillfälle vid Skogbo qvarn utur en säck tillgripit likaledes utan inbrott 18 … rågmjöl deraf han sedermera återgått 14 ,,, värderande Oluf Ersson det tillgripne mjölet till 36 Skillingar Banco.

Öfver sina hufvudsakligaste lefnadsomständigheter hörd berättade tilltalade Olof Olsson, att han som nu voro 28 år gammal och född inom Österåkers socken, vistats till sitt 22 år hemma hon sin nu mera aflidne fader Torparen Oluf Olsson i Nedre Hullstugan, derefter han uti 1½ års tid tjenat såsom Dräng; att han sedermera ingått äktenskap och med skrädderi arbete försörjt sig, samt att han vid innevarande års Winter ting blifvit pröfvad sakes för 1a resan stöld, och derför undergått den honom ådömde bestraffning af vatten och bröd jemte uppenbar kyrkoplikten.

I afseende på de giorde angifvelserna erkände Olpf Olsson, att han vid Skogbo Qvarn tillgripit natten till den 4de innevarande månad ej mindre 1 kanna ärter än 18 … rågmjöl, af hvilka tillgripne varor endast 14 .. mjöl blifvit återstäldt, förklarande tilltalade Olpuf Olsson, det han emot de åsatte värdena icke hade något att erinra.

Kärande Oluf Olsson inlemnade Länsmannen Rydberg följande Prestbetyg:

”Att drängen Oluf Olsson etc. Litt Qvarn

Att drängen Olof Olsson, som är född i denna församling år 1824 den 6 augusti, samt för närvarande skrifven på Socknen, eger en klen christendom och till frejden sådan, att han detta år varit straffad för stöld, med uppenbar kyrkopligt i W Wingåker. Attester

Österåkers prestgrd d 14 Apr 1853

Fr A Thavenius

P. L.

 

Då målet härefter till HRns afgörande öfverlemnades afsades efter öfverläggning följande

Utslag

Som Inhysesmannen Olof Olsson i Skogens Soldattorp, hvilken tillförne blifvit för första resan stöld straffad frivilligt erkänt, att han natten till den 4 innevarande månad Olofl., dock utan inbrott tillgripit vid Skogbo Qvarn inom Österåkers Socken del en till 10 Sk. Värderadt kanna ärter, hvilken icke blifvit till målsegarn Bonden Oluf Olsson i Skogen återstäld, dels ock Bonden Olur Ersson i Lucktorp tillhörige till 36 Sk. Skattade 18 .. Rågmjöl, deraf blott 14… återfåtts; Altså pröfvar HRn jemlikt 40 Cap 3½ MB, samt … den 10 Juni 1841 och Kongl Fk. Den 23 Mars 1807, rättvist döma Oluf Olsson för andra resan stöld till belopp af 46 skillingar Banco, att böta fyra gånger så mycket med Tre RD 40 Sk eller att vid bristande tillgång till böter afstraffas med sex dagars fä’ngelse vid vatten och bröd samt att derefter å en söndag undergå uppenbar kyrkoplikt uti österåkers Sockens kyrka; hvar… Olof Olsson förpliktas att ersätta Bonden Oluf Olsson i Skogen de ännu icke återkomne ärterne med 10 sk. Samt till Oluf Ersson i ersättning för 4 .. mjöl utgifva 8 skillingar allt banko.

 

 

Dombok Husby Rekarne Häradsrätt 1865 ang stöld, tredje resan.

1865 den 25 Oktober nr 34

 

S.D. Till Domare Embetet hade den 16 innevarande månad ankommit följande skrifelse:

Litt. Ä

Till Herr Domhafvanden i Öster Rekarne Härad.

Härmed har jag äran meddela att arbetskarlen Olof Olsson från Göransdal i Österåkers Socken och Skräddaren Anders Johan Flodmark i Kolunda Stenqvista Socken, för särskilda under sistlidne September och innevarande månad från Lars Petter Olsson i nämnda Kolunda föröfvade stölder af råg till sammantaget belopp af vid pass två tunnor, blifvit af mig denna dag till Cellfängelset i Eskilstuna införpassade att afbida ransakning vid Öster Rekarne Häradsrätt; varande prestbevis rörande bemälde häktade personer af mig dels genom skrifvelse till Konungens Befallnings Hafvande i Länet och dels hos presterskapet i Stenqvista Socken införade för att tillhandahåller i det blifvande ransakningsmålet därwid Länsmannen C Berglund kommer att åtalet utföra.

Thorshälla den 13 Oktober 1865. S N Levin

Litt Ö

Till Herr Domhafvanden i Öster Rekarne Härad.

Arbetskarlen Olof Olsson och Skräddaren Anders Johan Flodmark, begge från Kolunda i Stenqvista Socken, äro till härvarande Kronohäkte införpassade för begångna stölder inom Öster Rekarne Härad; hvarom jag skolat underrätta Herr Domhafvanden på det ransakning må företagas.

Eskilstuna den 13 Oktober 1865Härnbergh

 

I anledning häraf hade denna dag blifvit bestämd för ransaknings företagande med Olof Olsson och Anders Johan Flodmark, och inställde sig vid upprop, i närvaro af från häktet förehemtade Olof Olsson och Flodmark, såväl Länsmannen Carl Berglund, i egenskap af Allmän Åklagare, samt Målseganden Lars Petter Olsson i Kolunda som Skolläraren C. R. Kjellström och Hemmansegaren Anders Ersson i Kolunda hvilka sistnämnde Åklagaren inkallat att höras i målet.

Med tillkännagifvande att Olof Olsson prestbetyg ännu ej ankommit inlemnade Åklagaren följande prestbetyg för Flodmark:

Litt AA

”Att Skrädderi Arbetaren Anders Johan Flodmark vid Stensborg å Kolunda egor denna församling är född i Näshulta den 24 juni 1821; eger någorlunda försvarlig Christendomskunskap; begick H.H. Nattvard sednast den 25 sistlidne Juni, samt att mot hans frejd hittils intet blifvit anmält. Attesteras Stenqvista 24/10 1865 A. Ålund” p.l.

 

 

Hörde till en början angående sina hufvudsakligaste lefnadsöden, berättade Olof Olsson; att han, som vore född den 24 Augusti 1824 i Österåkers socken af Södermanlands län och son af numera aflidne föräldrarne, Torparen Olof Olsson och hans hustru Kjerstin Olsdotter, vistats hemma hos föräldrarne till 21 års ålder, under hvilken tid han vid 15 års ålder i Österåkers församlings kyrka förste gången begått H.H. Nattvard; att han, efter det han lemnat föräldrahemmet, hyrt sig bostad hos Soldaten Utter vid Forsby o förut nämnda församling, samt under somrarna arbetat för dagspenning och under vintrarna sysselsatt sig med skrädderiarbete; att han den 26 sistlidne Juni begifvit sig till Stenqvista socken och derstädes arbetat för dagspenning hos Lars Petter Olsson, till dess han för nu åtalade förbrytelse i häkte inmanades; att han för tolf år sedan af Oppunda Härads Rätt blifvit dömd att för första resan stöld straffas med böter och uppenbar kyrkoplikt; att han i brist af tillgång till böterna, hållits till fängelse vid vatten och bröd uti 6 eller 7 dagar och undergått kyrkoplikten i Westra Wingåkers kyrka; att han kort derefter af nämnda Härads Rätt för andra resan stöld, dömts till böter och uppenbar kyrkoplikt, vid hvilket tillfälle han erlagt böterna och undergått kyrkoplikten i Österåkers kyrka; att han 1857(anm: 1847) gift sig med sin ännu lefvande hustru, Karin Larsdotter, i hvilket äktenskap blifvit födde åtta ännu lefvande barn, af hvilka det äldsta är aderton och det yngsta två år; Tilläggande Olof Olsson, att han kunde läsa, men ej skrifva, vore i knappa omständigheter, och tillhörde Österåkers församling, der hans hustru och barn äro boende i samt

Anders Johan Flodmark: att han som vore född den 24 juni 1821 i Näshulta socken af Södermanlands län och son af numera aflidne föräldrarna Skräddaren Jonas Erik Flodmark och hans hustru Christina Andersdotter, vid femton års ålder uti förenömnde församlings kyrka första gången begått H.H. Nattvard; att han, nitton år gammal, lemnat föräldrahemmet, och sedan uti två år arbetat såsom lärling hos skräddaren Mällström uti Husby socken; att han, efter att sedermera fyra år hafva arbetat såsom gesäll hos skräddaren Berglund här i staden, bosatt sig vid Kolunda i Stenqvista socken och försörjt sig mned skrädderiarbete; att han, som 1851 ingått äktenskap med sin ännu lefvande hustru, Maria Christina Andersdotter, icke egde några barn med henne; samt att han, som kunde läsa samt något skrifva och vore i bergliga omständigheter, tillhörde Stenqvista församling och ej tillförene blifvit tilltalad för något brott.

Målseganden Lars Petter Olsson, som vitsordade Olof Olsson uppgift, att denne sedan den 16 sistlidne Juni mot dagspenning arbetat hos honom, förmälde, på dertill gifven anledning, att då tilltalade Flodmarks hustru thorsdagen den 12 innevarande månad, infunnit sig hos Målseganden och omfanmält, att å Makarne Flodmarks afträdeshus funnes inlagd spannmål, som hon misstänkte att Olof Olsson stulit, Målseganden begifvit sig till berörda afträde och der funnittre säckar, af hvilka två innehållit spanmål, men den tredje varit tom; att Målseganden vid undersökning af säckarne funnit att såväl spanmålen, hvilken utgjorde omkring en tunna råg, som den tomma säcken och den ena af de öfriga tillhörde honom hvaremot den tredje säcken igenkändes såsom Olof Olssons tillhörighet; att Målseganden efter att hafva tillkallat Skolläraren Kjellström i närvaro af Makarne Flodmark tagit Olof Olsson i förhör, hvarvid denne erkänt, att han stulit från Målseganden icke blott den i afträdet funna rågen, utan äfven en Tunna råg dessutom, samt att han försålt den stulna spanmålen till Flodmark; att Målseganden härefter anmält saken hos Fjerdingsmannen Anders Jansson, hvaruppå Olof Olsson och Flodmark blifvit i häkte inmanade. Upplysande Målseganden härjemte, att den från honom tillgripna säden varit förvarad på en olåst loge, samt förklarade, att han som efter ersättning återbekommit såväl spanmålen som säckarna, värderade den förra till 20 Rd och de sednare tillsammans till 2 Rd; Och ..kade Målseganden att i ersättning för sin inställelse vid Tinget erhålla 4 Rd.

Tilltalade Olof Olsson, som först hördes erkände, att sedan han aftalt med Flodmark, att denne skulle köpa två tunnor råg utaf honom för ett pris af 8 Rd för tunnan, hade Olof Olsson natten till Thorsdagen den 5 innevarande månad på Lars Petter Olssons loge, som varit olåst, olofligen tillgripit en säck och omkring en tunna råg; att han enligt öfverenskommelse med Flodmark, samma natt inlagt säden på Flodmarks afträde, hvarifrån denne sedan burit den upp på vinden af sin bostad; att Olof Olsson, efter det Flodmark underrättat honom, att den bekomna säden icke utgjort fullt en tunna, natten till påföljde Thorsdag, den 12 i samma månad, ånyo ingått på Lars Petter Olssons, då äfven olåsta loge och der tillgripit något öfver en tunna råg; att sedan han vid tillfället jemväl tillgripit en af Lars Petter Olssons, på logen liggande säckar och tömt spanmålen dels uti denna och dels uti en honom sjelf tillhörig, för ändamålet medhavd säck, han uti två omgångar burit spanmålen till omförmälda afträde, der den skulle afhemtas af Flodmark; Och förklarade Olof Olsson, som icke hade något att erinra emot de spanmålen och säckarna åsatta värden, att han i förtviflan öfver att hafva supit upp sin förvärfvade arbetsförtjenst, begått ifrågavarande tillgift för att skaffa sig penningar, samt tillade, at Flodmark väl vetat, att ifrågavarande råg varit stulen.

Flodmark, i ordningen hörd, förmälde, att, ehuru han visste, att Olof Olsson icke sjelf egde någon spanmål att afyttra eller vara i tillfälle att på lofligt sätt åtkomma sådan, han likväl öfverenskommit med Olof Olsson att för ofvanbegärde pris af honom köpa ifrågavarande två tunnor råg, som denne nattetid skulle inlägga på Flodmarks afträdeshus; att Flodmark thorsdagen den 5 innevarande månad, sent på aftonen från afträdet afhemtat omkring en tunna råg, och påföljde thorsdag, den 12 samma månad derfunnet likaledes omkring en tunna, som han dock för att icke väcka någon uppmärksamhet låtit qvarstå; samt att han icke hade någon anmärkning att göra emot det rågen åsatta värdet.

Åklagaren förmälde, att med anledning deraf, att Flodmark vid det förhör, Fjerdingsmannen Anders Jansson den 13 innevarande månad företagit med Olof Olsson och Flodmark, icke velat erkänna, att han vetat den ifrågavarande rågen vore stulen och för den händelse de tilltalade icke skulle vidhålla de af dem då afgifna berättelserna, såsom vittnen i målet inkallat Skolläraren Kjellström och Hemmansegaren Anders Ersson, hvilka närvarit vid berört förhör; men att han, vid det förhållande att de tilltalade erkände de begångna förbrytelserna, afstode från nämnda personers hörande; hvaruppå bemälde Kjellström och Anders Ersson, med uppgift att de hade en mils väg till tingstaden, begärde ersättning för inställelsen, Kjellström med sex Rd och Anders Ersson med fem Rd.

Härads Rätten afsade härefter följande

Beslut:

I afvaktan på Olof Olssons prestbetyg uppskjutes målet till den dag, som efter berörda betygs ankomst varder bestämd, och blifva tilltalade Olof Olsson och Flodmark emellertid till Kronohäktet härstädes återförda.

1865 den 8 November

S.D. Sedan Konungens Befallningshafvande i länet den 29 sistlidne Oktober aflemnat prestbetyg angående häktade Olof Olsson; så företogs nu till vidare handläggning det under nästföregående nummer i domboken antecknade ransakningsmål, dervid häktade Olof Olsson och Anders Johan Flodmark förehemtades i närvaro af Åklagaren, Länsmannen Carl Berglund.

Berörde prestbetyg upplästes och var så lydande:

Litt B B. ”Dagkarlen Olof Olsson från Göransdal denna församl. Som nu blifvit häktad, är född härstädes 1824 den 24 Augusti af Fadern Torparen Olof Olsson och Hu Kjerstin Olsdr i Neder Hullastugan – båda hafva med döden afgått, Modren genom sjelfmord. Efter ett års tjenst i Julita som Dräng har han (O Os) tillbringat sin öfriga tid inom församling och om vintern sysselsatt sig med Skräddaryrket; Under somrarna har han varit borta på arbetsförtjenst och biträdt vid jordbruket. Confirmerad 1839 har han ingått gifte 1847 med Karin Larsdr som ännu lefrver inom denna församling, och nästan underhållit och uppfostrar de under äktenskapet födda 8 Barnen, af hvilka fem äro minderåriga, ty Mannen, FadernOlof Olsson, har icke alltid gifvit akt på sina plikter som make och familjefader. Straffad 2ne gånger för stöld har han 2 gånger undergått uppenbar kyrkoplikt, först i W Wingåker 1853 och sedermera samma år i Österåker; Läser innantill försvarligt och förstår sin Christendom antagligt …. under året – attest

österåker den 23/10 1865 F.A. Thavenius, Kyrkoherde

Härefter upplästes följande från Konungens Befallninghafvande uppå derom framställd anhållan insändeLitt C C Kopia av fångrulla.

 

Wederbörande öfverlemnade härefter målet till afgörande, hvaruppå Härads Rätten efter öfverläggning, afsade följande

Utslag

Som arbetskarlen Olof Olsson är genom egen bekännelse förvunnen att vid särskilda tillfällen dels natten till thorsdagen den 5 sistlidne Oktober dels ock natten till thorsdagen den 12 i samma månad å Hemmansegaren Lars Petter Olssons i Kolunda olåsta loge, hafva olofligen tillgripit dels två säckar värde 2 Rd, dels ock ett parti spanmål utgörande omkring 13 kubikfot och bärderadt till 20 Rd Rmt, Altså och då Olof Olsson tillförene undergått bestraffning för två resor stöld, pröfvar Hädards Rätten, i förmåga af 20 Kap 1, 11, 12 och 18 §§ Strafflagen, rättvist döma honom, Olof Olsson, att för å särskilda tider föröfvad tredje resan stöld hållas till straffarbete uti två år och åtta månader samt på tio års tid vara medborgerligt förtroende förlustig;

Widkommande derefter Skräddaren Anders Johan Flodmark, så …. han genom egen, af förekomna omständigheter styrkt bekännelse är förvunnen att med vetskap derom att Olof Olsson skulle olofligen åtkomma ofvan omförmälda spanmål ingått köpeaftal om berörda spanmål och efter stöldens begående jemväl emottagit densamma; Fördenskull och då Flodmark Rätten veterligen ocke tillförene för tjufvadsbrott varit straffad, pröfvar Härads Rätten i förmågoa f 20 Kap 1, 16 och 18 §§ StraffLagen, rättvist döma honom, Anders Johan Flodmark att för första resan stöld hållas till straffarbete uti tre månader och på fem års tid vara medborgerligt förtroende förlustig.

Och skola Olof Olsson och Flodmark gemensamt, eller den af dem, som bäst gälda gitter, ersätta Målseganden Lars Petter Olsson samt såsom vittnen inkallade Skolläraren C.R. Kjellström och Hemmansegaren Anders Ersson, för deras inställelse med skäligen ansedde 3 Rd Rmt till dem vardera.